Wêr te keap

Sjoch by de boekhannels

Klik hjir

Nijs / Aktiviteiten

Mear nijs

 

Iepenloftspul “It deiboek fan Anne Frank”

 Op 12 juny 2015 belibbet Fryslân de Frysktalige premjêre fan it iepenloftspul It deiboek fan Anne Frank opfierd yn Deinum op 't terrein fan it Holt. Dit bysûndere lokaasjeteater nimt it publyk tsjin in unyk dekôr mei nei it libben yn it Achterhûs. It ferhaal wurdt ferteld sa as it wie yn 'e tiid dêr't it yn spile. Jo sjogge alle ûnderdûkers ynit deistich libben yn it Achterhûs en fiele harren emoasjes en tinzen. Sjoch op www.itdeiboekfanannefrank.nl

It Achterhûs sil by de foarstellings o/m 27 juny te keap wêze.