Wêr te keap

Sjoch by de boekhannels

Klik hjir

Lêzers

oer it wurk fan Anne Feddema

Klik hjir

Nijs / Aktiviteiten

Mear nijs

 

lûdsfragmint yn Op en út
mei Anne Feddema

 

Mear wurk

Fan Anne Feddema


Eiland op ramkoers.

Susan van den Berg, Anne Feddema. Eiland op ramkoers. Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, 2008, byldzjende keunst Yn 'e ramsj foar € 9,90

Op myn stjerbêd wol ik tate ha

Gedichten €15,00
'De bondel rint aardich op mei myn skilderwurk, dat spilet him ek om it hûs ôf. Krekter sein, yn 'e tún. Hoewolt de bondel tematysk net in soad ôfwykt fan myn eardere dichtwurk, binne mankelikens, it âlder wurden, it yn it ferfal reitsjen, iensumens en de dea wichtiger. Aldergeloks wol mei de nedige relativearjende humor.'
 

Reidhintsje op 'e Styx

2005, gedichten € 12,50
Gysbert Japicxpriis 2009

'Op grûn fan de ynhâld fan syn poëzy kin Feddema in mankelike absurdist neamd wurde. It meitsjen fan withoefolle nijfoarmingen en gearkeppelingen en it brûken fan aparte, faak âldfrinzige wurden stimpelt him ta in boarter mei taal, in taalbouwer en dêrby hat er net allinne gefoel foar betsjutting, mar benammen ek foar klank en ritme'.