Boek fan de Moanne

augustus - Septimber 2014

In kop as in almenak

troch Elske Hindriks


No te keap foar € 12,50

Boek fan de Moanne - In kop as in almenak troch Elske Schotanus

Boek fan de Moanne -  In kop as in almenak troch Elske Schotanus

Wêr te keap

Sjoch by de boekhannels

Klik hjir

Lêzers

oer it wurk fan Elske Schotanus

Klik hjir

 

 

Sinjearsessy:

Op sneon 12 septimber wilens de feestlike iepening fan SWALK yn de Blokhuispoort hâldt Elske Schotanus in sinjearsessy.
By oankeap fan In kop as in almenak krije jo it Kadoboek fan Mindert Wijnstra (De seefrou) fergees.

 


 

Mear wurk

Fan Elske Schotanus

Skrik

Skrik

Yn Skrik krûpt de lêzer yn de holle fan Elke, in jonge psychiatryske pasjinte dy't nei in psygoaze opnommen wurdt yn in ynrjochting.
Oanbieding: Skrik is no foar fiif euro te keap. 

omslag-It kaartehus 330

It griisstiennen wurd

(koarte ferhalen, útferkocht)