Wêr te keap

Sjoch by de boekhannels

Klik hjir

Lêzers

oer it wurk fan Eppie Dam

Klik hjir

Nijs / Aktiviteiten

Mear nijs

Gedichten harkje

It is de wei - fan Eppie Dam foarlêzen troch Elske KampenIt is griis en it sit yn 'e holle - fan Eppie Dam foarlêzen troch Tsead Bruinja

 


Henk van der Veer in de Friesland Post

De nieuwste bundel van Dam, en dan met
name het eerste gedeelte, ontroert tot op het bot.
Een deprimerende bundel? Absoluut niet!
Eppie Dam weet ook heel goed te relativeren
en niet voortdurend aan de dood te denken.

 

 

Mear wurk

Fan Eppie Dam

Mem sjoch boi

Mem sjoch boi

Yn 56 foarmfêste fersen mei omearmjend rym siket Eppie Dam nei de M fan Mem. Fertroude assosjaasjes lykas leafde en beskerming foarmje de moaie kant fan har ferhaal.

€15,00

Abe, in byld fan in spiler

Abe, in byld fan in spiler

Abe Lenstra wie wat stil, wat tsjuster, wat mystearieus. Sels de minsken dy't him better koenen, krigen gjin hichte fan him. Likegoed komme dy minsken yn dit boek oan it wurd. Abe syn heit en mem. Syn broer. Syn frou. Mar ek twa ploechgenoaten. In kollega-international. En kenners mei in bytsje fuotbalferstân. Meiïnoar jouwe se in byld fan Abe.

€12,50

 
De elandkop fan Omke Romke

De elandkop fan omke Romke

De trije bondels mei berneferhalen dy't Eppie Dam tusken 1985 en 1995 publisearre, binne in soad Fryske bern mei grut wurden. De grutte tagonklikens fan de ferhalen hat der mei foar soarge dat de bondels rillegau útferkocht wiene. Likegoed bleau der noch altyd fraach nei. Reden foar de útjouwer om, yn oerlis mei de skriuwer, út alle ferhalen twa nije bondels gear te stallen.

Yn De elandkop fan omke Romke steane 24 ferhalen ornearre foar lêzers fan 9-12 jier. De oare bondel, Lytse man, befettet 24 ferhalen foar de leeftydskategory 6-9 jier.

Oanbieding €5,00.