Wêr te keap

Sjoch by de boekhannels

Klik hjir

Lêzers

oer it wurk fan Hanneke de Jong

Klik hjir

Nijs / Aktiviteiten

Mear nijs

 

Mear wurk

Fan Hanneke de Jong

Radio Afke

Radio Afke

Yn Radio Afke is Afke mei har mem, lytse broer en styffamylje op fakânsje yn Frankryk. Op in humoristyske manier giet fan alles ferkeard. Afke fertelt it allegear oan har echte heit.

Salsafamke

Salsafamke

Salsafamke giet oer in Freya dy't in jonge fersiert op de Nederlânske Antillen en thús merkt dat se swier is. Wat no? Simke Kloostermanpriis 2010.