Wêr te keap

Sjoch by de boekhannels

Klik hjir

Lêzers

oer it wurk fan Jetske Bilker

Klik hjir

Nijs / Aktiviteiten

Mear nijs

 

Mear wurk

Fan Jetske Bilker

In nacht fan hûs - Jetske Bilker

In nacht fan hûs (1997)

Yn alve ferhalen komme relaasjeproblemen oan bod, earnstich en humoristysk tagelyk.

Oar plak oare tiid - Jetske Bilker

Par plak oare tiid (2004)

In novelle oer de 35-jierrige Swaantsje, de mem fan Jesse en de frou fan Durk, dy't hals oer de kop fereale wurdt op in oare man en har yn in hertstochtlike bûtenechtlike relaasje stoart. Se komt frij gau yn 'e problemen mei har omjouwing...

Imitaasjelear - Jetske Bilker

Imitaasjelear (1988) (twadde printinge 2013)

De twadde printinge is in ûntjouwingsroman oer Anke, in jonge frou dy't har losmeitsje wol út in benearjende kristlike húshâlding. Dat slagget mei har nije freondin, dy't lykwols hieltyd mear ynfloed op Anke krijt sadat se úteinlik foar in kar komt te stean.